Opieka w prywatnym przedszkolu – czym jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju dotyczy dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodziny. Trwa od momentu stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności, aż do momentu rozpoczęcia przez nie nauki w szkole. Do tego, aby objąć dziecko taką opieką, potrzebne jest wydanie opinii przez zespół orzekający, który działa w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Gdzie mogą być organizowane zajęcia?

Specjalistyczne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być organizowane zarówno w publicznych, jak i prywatnych przedszkolach. Ponadto mogę być też organizowane w szkołach podstawowych, również szkołach specjalnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych czy ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. Mogę być również organizowane w specjalistycznych poradniach, jeżeli powołano w nich zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W skład wspomnianego zespołu wchodzą: pedagog, psycholog i logopeda, a także inni specjaliści, w zależności od potrzeb dziecka.

Jednostki oświaty, w których zostały powołane specjalne zespoły, muszą spełniać warunki określone w przepisach rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. W uzasadnionych przypadkach, jeśli wymagają tego potrzeby dziecka lub jego rodziny, ta liczba może zostać zwiększona. Wymaga to jednak zgody organu, który prowadzi daną jednostkę systemu oświaty, w której dziecko uczęszcza na zajęcia.

Celem tych specjalistycznych zajęć jest poprawa sprawności dzieci z różnymi deficytami. Przykładowo mogą z nich korzystać dzieci niesłyszące, niedowidzące lub dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Wśród najczęstszych przyczyn, powodujących, że dziecko uczestniczy w zajęciach, wymienić można między innymi: niepełnosprawność umysłową, zaburzenie ze spektrum autyzmu, nieprawidłowy rozwój ruchowy czy opóźniony rozwój mowy.
W przypadku dzieci z zaburzeniami mowy szczególny nacisk będzie kładziony na zajęcia z logopedą. Dla dzieci z zaburzeniami ruchowymi będą to przede wszystkim różnego rodzaju ćwiczenia usprawniające.
W przypadku rodziców, opieka polega przede wszystkim na psychoedukacji. Kluczowe jest tutaj wyjaśnienie, skąd się wzięły problemy dziecka, na czym polegają i jak można sobie z nimi radzić.

Akademia Otwarte Okno w Tychach to prywatne przedszkole, w którym szczególny nacisk jest położony na wspomaganie rozwoju dzieci. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje dziecko zostanie otoczone opieką najlepszych specjalistów, zapoznaj się ze stroną internetową: http://www.otwarteokno.edu.pl/strony/2/przedszkole/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *