Edukacja dzieci niepełnosprawnych

Dzieci niepełnosprawne spotykają się z wieloma formami dyskryminacji, co w konsekwencji prowadzi do ich wykluczenia ze społeczeństwa. Postawy wobec dzieci niepełnosprawnych, a także brak środków na zaspokojenie ich potrzeb, stanowią spore wyzwanie. Dlatego też coraz więcej powstaje placówek edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

Przedszkole z oddziałami specjalnymi

Tego typu placówki ukierunkowane są na realizację specjalistycznych terapii. Może ona być skierowana np. dla dzieci z autyzmem bądź zespołem aspergera. Przedszkole z oddziałami specjalnymi i zajęcia w nim prowadzone są przez pedagogów specjalnych w obecności specjalnie przygotowanych asystentów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego dziecka.  Jeśli chodzi o edukację względem dzieci niepełnosprawnych ta zwykle realizowana jest w takich placówkach jak przedszkole z oddziałami specjalnymi, wdraża je prywatne przedszkole i szkoła podstawowa Otwarte Okno (więcej na stronie: www.otwarteokno.edu.pl)

Szkoła podstawowa dla niepełnosprawnych

Szkoła podstawowa dla niepełnosprawnych może funkcjonować jako placówka publiczna i prywatna. Bez względu na to jaki ma status jest instytucją zajmującą się opieką, wychowaniem, kształceniem, rehabilitacją ( w tym także rewalidacją), resocjalizacją dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych.

przedszkole z oddziałami specjalnymi

Specjalistyczna kadra

Przedszkole z oddziałami specjalnymi oraz szkoła aby mogły w pełni funkcjonować potrzebują profesjonalnej kadry nauczycielskiej. Takiej która będzie potrafiła dostosować formy edukacyjne do ich poziomu rozwoju. Będzie wspierała ich w rozwoju i inspirowała do wszelkich aktywności. Pedagog specjalny to jeden ze specjalistów, który zasila specjalne przedszkole i przedszkole integracyjne. Posiada nie tylko odpowiednie cechy osobowościowe do pracy z niepełnosprawnymi dziećmi ale także kompetencje, które umożliwiają mu pracę z dziećmi chorymi. Pedagog specjalny to osoba, która zna się również na rodzajach niepełnosprawności i na tym jakie schorzenia w jaki sposób mogą się przejawiać.

Według J. Kwapisz, przez szkołę specjalną lub oddział specjalny należy rozumieć odpowiednio szkołę lub oddział, w którym przebywają uczniowie mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie to może być zorganizowane także w zakładach opieki zdrowotnej lub zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego. W placówkach tych zapewnia się odpowiednią organizację kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze (Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, Dz. U. z 1991 roku nr 95, poz. 425, z późn. zm., nowelizacja z dnia 27 stycznia 2012 roku 1a, b).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.